QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, chào mừng 45 năn thành  lập trường

 

PHÒNG GD&ĐTLỤCNAM

TRƯỜNGTHCS LỤC SƠN

 
 

Số:  05  /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Sơn, ngày 02 tháng 11  năm 2020                                                                                                               

                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, chào mừng 45 năn thành  lập trường.

 

HIỆU TRƯỞNG THCS LỤC SƠN

          Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ nghị định số 111/2028/NĐ- CP ngày 31/8/2018

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, nghị quyết chi bộ, thống nhất Hội đồng trường, trưởng các tổ chức.

QUYẾT ĐỊNH:

         

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và các  phong trào thi đua chào mừng 45 năm thành lập trường gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Dung – Hiệu trưởng trường THCS Lục Sơn

2. Phó trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Huyền – PHT trường THCS Lục Sơn

3. Phó trưởng ban : Ông Bùi văn Chiến  - Phó BT chi bộ trường THCS Lục Sơn

 4 Phó trưởng ban  : Ông   Vi Văn Quân -  CTCĐ trường THCS Lục Sơn

 5. Phó trưởng ban : Ông    Hà Văn Phong – TPT1 trường THCS Lục Sơn

 6. Phó trưởng ban  : Bà Đặng Thị Thủy   -   KT trường THCS Lục Sơn

 7. Phó trưởng ban  : Ông   Trần văn Vững  - TTKHXH trường THCS Lục Sơn

 8. Phó trưởng ban  : Bà   Đặng Thị Thoa  - TP KHXH trường THCS Lục Sơn

 9. Phó trưởng ban  : Ông Vũ Minh Thao   - TPT2  trường THCS Lục Sơn

     10- Các Ông Bà  cán bộ GV CNV và học sinh trong trường là thành viên thành viên:

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban tổ chức phân công. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trên, các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

     Nơi nhận:

- TTĐU;  PGD                  

- CT& phó PCT UBND xã phụ trách khối;

- Như điều 3;

- Lưu: VT,

                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                         

                                                                              Nguyễn Thị Dung  

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 1
Năm 2021 : 1.256